Birdcage

by Li-Hsin Wang & Chiu- Chin Tuan
 

Li-Hsin Wang & Chin-Tuan Chiu
2009-2011
Woven and lacquered bamboo
24 x 12 x 24 cm

Enquire more information


About the artist

Chiu- Chin Tuan

Part of Yii Collection.

Read more about Chiu- Chin Tuan

Li-Hsin Wang

Part of Yii Collection.

Read more about Li-Hsin Wang


Featured in exhibition